Hvilken nytte kan vi ha av DISK®-modellen?

Ved nyansettelser gis analysen til de mest aktuelle kandidatene. Den brukes som et samtaleverktøy under intervjuet.

Hvilken nytte kan vi ha av DISK®-modellen?

Rekruttering

Ved nyansettelser gis analysen til de mest aktuelle kandidatene. Den brukes som et samtaleverktøy under intervjuet.

Stillings-profil

Til DISK-verktøyene hører det et spørreskjema som avdekker hvilke profil som kan være høvelig til en bestemt stilling. Stillings-profilen kan sammenlignes med DISK-analysen, og slik være et verdifullt verktøy i rekruttering, teamutvikling, personlig utvikling, og konfliktløsing.

Teamutvikling

Medlemmene i teamet blir bedre kjent med seg selv, sine egne styrker og begrensninger. De blir bedre kjente med hverandre. Tryggheten øker. Forholdene legges til rette for tilbakemelding (ris og ros). Til DISK-verktøyene hører også en tilbakemeldingsprosess der teamdeltakerne fyller ut profilen for hverandre. DISK er et av flere verktøy vi kan benytte i prosesser for teambygging.

Samarbeidsutvikling

Når den fundamentale forståelsen for andres atferd mangler, blir samarbeidsforhold ofte skadelidende. Ved hjelp av DISK kan man lære å tilpasse samarbeidsformer mellom mennesker med ulike preferanser. Resultatet er øket effektivitet.

Bedre service

Ulike atferdsstiler ønsker ulike former for service. Hvilke vi skal gi til hvem kan best bestemmes av dem som til daglig

Hva bygger DISK®-modellen på?

DISK er en forklaringsmodell for hvordan vi kan dele inn ulike typer atferd. Den sier noe om hvordan vi kan oppfatte og sette ord virkeligheten. Men den inneholder ingen absolutt sannhet om hvordan virkeligheten er.

Historikk

Det generelle konseptet om adferdstyper går langt tilbake i tiden. Mange gamle skrifter fra forskjellige kulturer taler om forskjellige “typer” mennesker. Forskjellige religiøse skrifter – inkludert Bibelen og senere kristne og jødiske kilder – beskriver forskjellige mennesketyper. Mange av disse forsøkene på å klassifisere eller “type-fisere” mennesker identifiserer fire forskjellige mennesketyper og beskriver noen spesielle trekk i deres adferd. Noen filosofer relaterer disse forskjellene til nøkkel-elementer i vårt miljø; luft, vann, ild og jord. Andre modeller relaterer adferds-forskjeller

Kategorier: Disk-modellen